O nadácii NPSV

Na pôde 7.okrúhleho stola o Slovákoch v zahraničí dňa 4.júla 2013v Bratislave, sa  konalo ustanovujúce zhromaždenie Nadácie Národný Pamätník Slovenského Vysťahovalectva, ktorého prioritou je realizácia pamätníka v Bratislave ako budúcej národnej kultúrnej pamiatky Verejnoprospešným účelom nadácie je združenie finančných prostriedkov určených na plnenie všeobecne prospešného účelu v oblasti rozvoja a ochrany duchovných a kultúrnych hodnôt, rozvoja vedy a vzdelania, spočívajúca v nasledujúcich aktivitách:

  • a) podpora národného povedomia a kultúrnej identity Slovákov žijúcich v zahraničí,
  • b) podpora vybudovaniu a prevádzke Pamätníka slovenského vysťahovalectva v Slovenskej republike,
  • c) ochrana a využitie kultúrneho dedičstva Slovákov žijúcich  v zahraničí,
  • d) podpora slovenského zahraničia v oblastiach, zahraničnej migrácie, vzdelávania a školstva, vedeckovýskumnej, muzeálnej, kultúrnej, osvetovej, výstavnej, prezentačnej a edičnej činnosti,
  • e) podpora vzájomných vzťahov a spolupráce medzi slovenským zahraničím a Slovenskou republikou, 
  • f) rozvoj a podpora medzinárodných stykov s organizáciami obdobného zamerania v Európe a vo svete.

Nadácia je a  bude otvorená všetkým, ktorí budú mať úprimný záujem a budú sa chcieť podieľať a spolupracovať pri napĺňaní týchto ušľachtilých cieľov. Pri dosahovaní týchto cieľov potrebujeme všetci prekonať negatíva minulosti, jednotu, rovnosť, solidaritu, bratstvo, zdravé vlastenectvo a spoločnú víziu pre budúcnosť slovensko – slovenských vzájomných vzťahov.