Projekty

NÁRODNÝ PAMÄTNÍK SLOVENSKÉHO VYSŤAHOVALECTVA

( Úvodný projekt )


Predkladateľ: Nadácia Národný Pamätník Slovenského Vysťahovalectva

Autori: PhDr. Claude Baláž, správca nadácie
Ing. Ján Bilik, člen správnej rady
Mgr. Dušan Mikolaj, člen správnej rady

Bratislava, 2014

Predhovor

                 Migračnými pohybmi obyvateľstva sa začínajú kultúrne dejiny ľudstva. Migrácia sa natrvalo stala významným hospodárskym, politickým a spoločenským javom, ktorý výrazne ovplyvňoval a bude ovplyvňovať  dianie na našej planéte. Pohyby jednotlivcov, skupín, národov sú neodmysliteľnou  a permanentnou súčasťou celosvetových dejín, jej prítomnosti i budúcnosti.

Predmetom nášho záujmu sú európske migračné pohyby, lebo ich súčasťou je aj slovenské vysťahovalectvo, tak ako súčasťou 135 miliónovej európskej  diaspóry je aj dnešná vyše dvojmiliónová slovenská diaspóra vo svete.

Slovenské vysťahovalectvo a jeho výslednica – zahraniční Slováci vo svete, tvoria neoddeliteľnú súčasť slovenských národných dejín i samotnej existencie slovenského národa. Slovenská diaspóra vo svete, jej zmysel a význam pre korene národa medzi Dunajom a Tatrami, má časovo neobmedzenú a obapolne prepojenú dimenziu. Cyrilo-metodské tradície prechádzali stáročiami z generácie na generáciu. Predkovia tých, ktorí dnes žijú roztratení po celom svete, si pri svojich odchodoch z rodného kraja odnášali príslovečnú pracovitosť a čestnosť, úctu k tradíciám a bohabojnosť. Vedeli si ju udržať aj v cudzom prostredí, a v tomto duchu vychovávali svojich potomkov. Dnes sú rozdelení vzdialenosťou, ale pevne spojení duchovným putom a svoju slovenskosť manifestujú ako symbol trvácnosti malého národa v strede Európy.

Nikdy v minulosti sa záujem a starostlivosť Slovenska o Slovákov vo svete neprejavovali v takej miere ako po roku 1993. Samostatná slovenská štátnosť sa stala historickým medzníkom vo vzájomných vzťahoch. Morálny dlh materského národa voči slovenským menšinám, komunitám a jednotlivcom v zahraničí a návrh na jeho riešenie je predmetom predkladaného projektu.

Vybudovanie dôstojného pamätníka, ako národnej kultúrnej pamiatky, sa stane prejavom úcty státisícom slovenských vysťahovalcov a prostredníctvom ich potomkov poskytne nové formy permanentného prepojenia medzi nimi, ich vlasťou a vlasťou ich predkov – Slovenskom.

Pokračovanie: TU na stiahnutie:

PROJEKTY (1)

a) KOMISIA KULTÚRY A OCHRANY HISTORICKÝCH PAMIATOK Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

Zápisnica z rokovania Komisie kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ konaného dňa 22. 04. 2015 Prítomní: podľa prezenčnej listiny Miesto a čas rokovania: budova Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne námestie 1, 1. poschodie Komisia schválila program rokovania a poradie prerokovania jednotlivých bodov.

K bodu 2 Návrhy na umiestnenie a premiestnenie pomníkov a pamätníkov na území mesta Bratislavy 2/a Pamätník slovenského vysťahovalectva Rokovania k tomuto bodu sa zúčastnili za Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí: PhDr. Peter Prochácka – podpredseda úradu a Ing. Pavel Meleg, ako aj PhDr. Claude Baláž ako zástupca Nadácie Národný pamätník slovenského vysťahovalectva. 2 Uznesenie Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ  berie na vedomie zámer postavenia pamätníka slovenského vysťahovalectva v Bratislave  súhlasí s umiestnením pamätníka v lokalite vymedzenej ulicami Landererova, Olejkárska, Čulenova, za novostavbou SND,  odporúča vypísanie medzinárodnej súťaže na realizáciu pamätníka slovenského vysťahovalectva, pričom predkladateľ materiálu by mal pri zadávaní súťažných podmienok pre tento pamätník komunikovať s autormi projektu parkových úprav; v súťažnej komisii, ktorá bude predložené návrhy posudzovať, bude Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ zastúpená svojim členom,  poveruje člena komisie JUDr. Milana Vetráka, PhD. komunikovať s Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí vo veci pamätníka slovenského vysťahovalectva. Hlasovanie: Prítomní: 11 Za: 11 Proti: 0 Zdržal sa: 0 2


b) rozhodnutie komisie pre pamätníky 2015

Výpis zUznesenia zo zasadania Komisie hl. mesta Bratislavy pre pamätníky a zásahy do verejného priestorudňa 25.3.2015

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Členovia s hlasovacím právom: 10+2
Členovia bez hlasovacieho práva: 2
Ďalší prítomní: 2 

Predmetom zasadania komisie bolo posúdenie viacerých predložených návrhov:

Bod 4. -Pomník slovenského vysťahovalectva –(materiál na komisiu opätovne predložila nadácia Národný pamätník slovenského vysťahovalectva, ktorú zastúpil na rokovaní dr. C. Baláž.)

Pomník slovenského vysťahovalectva je na komisiu predložený po tretíkrát. Predkladateľ od posledného zasadania, upustil od myšlienky vytvorenia pomníka spolu s múzeom slovenského vysťahovalectva. Rozhodol sa postaviť len pomník.

Na základe predložených návrhov, komisia odporúča priestor medzi Landererovou, Čulenovou ul. a Olejkárskou ul. (parcela č.9155/20), za vhodný pre umiestnenie Pomníka slovenského vysťahovalectva. Podmienkou je vypísanie medzinárodnej súťaže na realizáciu pomníka. Predkladateľ bude pri zadávaní súťažných podmienok pre pomník, komunikovať s autormi projektu parkových úprav. V súťažnej komisii, ktorá bude predložené návrhy posudzovať, bude pomníková komisia zastúpená svojim členom.

Za toto rozhodnutie hlasovalo kladne 8 členov komisie, 1 sa zdržal.

V Bratislave 30.3.2015, Doc. Ján Hoffstädter, akad.soch. v.r., Predseda komisie

Zapísala: PhDr. Jana Hamšíková – tajomník komisie

c) uznesenie MZ č. 224/2015, zo dňa 24. – 25.6.2015

Informácia o súhlase s vybudovaním a umiestnením Pamätníka slovenského vysťahovalectva v BratislaveMestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu berie na vedomie súhlas komisie kultúry a ochrany historických pamiatok Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy s vybudovaním a umiestnením Pamätníka slovenského vysťahovalectva v Bratislave, v lokalite vymedzenej ulicami Landererova, Olejkárska, Čulenova, za novostavbou Slovenského národného divadla, vyjadrený v uznesení komisie kultúry a ochrany historických pamiatok Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy zo dňa 22.4.2015.

d) DÔVODY PRE KTORÉ MÁ BYŤ PAMÄTNÍK SLOVENSKÉHO VYSŤAHOVALECTVA UMIESTNENÝ A VYBUDOVANÝ V BRATISLAVE

    Prečo vybudovať pamätník vysťahovalectva ?


e) Mapy umiestnenia – ul. Landererová

PROJEKTY (2)

f) Program stretnutia pri príležitosti Dňa zahraničných Slovákov 2017

g) Príhovor Eriky Jurinovej predsedníčky Výboru NR SR

Vážení prítomní, milí hostia, som rada, že vás môžem privítať na pôde Národnej rady Slovenskej republiky a osobitne na pôde Výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny, ktorý je jedným z troch parlamentných výborov venujúcich sa problematike Slovákov žijúcich v zahraničí.
S viacerými z vás sa na hradnom vŕšku nestretávam po prvýkrát, keďže som pred tromi rokmi mala česť prevziať záštitu nad podujatím týkajúcim sa Pamätníka slovenského vysťahovalectva. Podujatie sa vtedy, rovnako ako dnes, konalo pri príležitosti pamätného dňa Slovenskej republiky, ktorým je 5. júl – Deň zahraničných Slovákov, čo považujem za symbolické aj preto, že to bola práve Národná rada Slovenskej republiky, ktorá sa v roku 1993 zákonom o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch prihlásila k Slovákom v zahraničí a následne vyhlásila tento deň za  pamätný deň Slovenskej republiky.
Ako predsedníčka výboru Národnej rady Slovenskej republiky chcem opätovne potvrdiť svoj osobný záujem o problematiku vysťahovalectva a migrácie, ktorá sa dotýka väčšiny rodín žijúcich na Slovensku. Túto problematiku možno z historického hľadiska vnímať v podobe viacerých vĺn masového vysťahovalectva našich predkov do celého sveta, ktoré sa v súčasnosti prejavujú najväčšmi migračnými pohybmi desaťtisícov mladých Sloveniek a Slovákov, najmä do zámoria a západnej Európy. Každá z týchto vysťahovaleckých, či migračných vĺn má svoje špecifiká, avšak každá z nich si rovnako zaslúži našu pozornosť bez ohľadu na to, či je ekonomická, historická, staršia, mladšia a pod.
Túto skutočnosť reflektujú aj organizátori dnešného podujatia, ktorí výstižne a aktuálne pomenúvajú pamätník názvom Pamätník slovenského vysťahovalectva – pamätník migrácie. Keďže od nášho posledného stretnutia na parlamentnej pôde k tejto problematike už uplynul istý čas, budem pozorne sledovať, k čomu dospelo úsilie Nadácie Národný pamätník slovenského vysťahovalectva a jej partnerov počas posledných troch rokov, akým spôsobom bolo zo strany vlády Slovenskej republiky a jej predstaviteľov naplnené jej uznesenie o výstavbe pamätníka, či bolo zo strany zodpovedných osôb prihliadnuté aj na uznesenie bratislavského mestského zastupiteľstva o súhlase s umiestnením tohto pamätníka v blízkosti novej budovy Slovenského národného divadla a v neposlednom rade, či aj Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí svojou politikou a opatreniami prispel k dosiahnutiu nášho spoločného cieľa, ktorým je výstavba a umiestnenie pamätníka na území Bratislavy.
Som presvedčená, že aj dnešná diskusia prispeje k formulácií takých záverov, ktoré v konečnom dôsledku napomôžu cieľu, na ktorom nám všetkým záleží. Chcem vás zároveň ubezpečiť, že o priebehu dnešného podujatia a jeho záveroch informujem nielen členov Výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny, ale aj vedenie parlamentu a vládu Slovenskej republiky.
Dovoľte mi zaželať vám, aby ste sa cítili na pôde slovenského parlamentu čo najpríjemnejšie a osobitne organizátorom by som rada vyjadrila svoje poďakovanie za to, že sa im napriek tomu, že zatiaľ pracujú doslova v komornej zostave a vo svojich snahách nepoľavujú ani vo chvíľach verejného nezáujmu o túto vážnu celospoločenskú problematiku, podarilo zorganizovať toto podujatie. Verím, že každý ich úspešný príspevok k budovaniu architektonicko-sochárskeho objektu na pôde hlavného mesta Slovenskej republiky sa bude pozitívne vnímať na všetkých úrovniach štátu. Od vládnych štruktúr smerom k našim občanom žijúcich tu doma rovnako ako v zjednocujúcej sa Európe alebo na iných kontinentoch.

h) PAMÄTNÍK MIGRÁCIE – PAMÄTNÍK SLOVENSKÉHO VYSŤAHOVALECTVA – Prehľad  aktivít 2000 – 2017

ch) PAMÄTNÍK SLOVENSKÉHO VYSŤAHOVALECTVA – PAMÄTNÍK MIGRÁCIE – KONCEPCIA A LIBRETO

i) VYHLÁSENIE K SLOVÁKOM DOMA A V ZAHRANIČÍzáverečné odporúčania