Nadačná listina – Nadácia Národný Pamätník Slovenského Vysťahovalectva (NNPSV)

Čl. I
Preambula

Zakladatelia Nadácie Národný Pamätník Slovenského Vysťahovalectva (NNPSV) zriadili touto nadačnou listinou nadáciu s názvom Nadácia Národný Pamätník Slovenského Vysťahovalectva (NPPSV).

Čl. II
Názov a sídlo nadácie 

Názov nadácie: Nadácia Národný Pamätník Slovenského Vysťahovalectva (NNPSV)

Sídlo nadácie: Segnerová 1/b, 841 04 Bratislava, Slovenská republika

Čl. III
Verejnoprospešný účel nadácie

1. Účelom nadácie je združenie finančných prostriedkov určených na plnenie všeobecne prospešného účelu v oblasti rozvoja a ochrany duchovných a kultúrnych hodnôt, rozvoja vedy a vzdelania, spočívajúca v nasledujúcich

aktivitách:
a) podpora národného povedomia a kultúrnej identity Slovákov žijúcich v zahraničí,
b) podpora vybudovaniu a prevádzke Pamätníka slovenského vysťahovalectva v Slovenskej republike,
c) ochrana a využitie kultúrneho dedičstva Slovákov žijúcich  v zahraničí,
d) podpora slovenského zahraničia v oblastiach, zahraničnej migrácie, vzdelávania a školstva, vedeckovýskumnej,  muzeálnej, kultúrnej,   osvetovej,  výstavnej, prezentačnej a edičnej činnosti,
e) podpora vzájomných vzťahov a spolupráce medzi slovenským zahraničím a Slovenskou republikou,
f) rozvoj a podpora medzinárodných stykov s organizáciami obdobného zamerania v Európe a vo svete.

Čl. IV
Zakladateľ nadácie

Zakladatelia nadácie sú:

1.      
Názov:           Združenie nezávislých expertov pre otázky dejín a života zahraničných
                       Slovákov (ZNE)
Sídlo:             Na hrádzi 67/193, 851 10 Bratislava, Slovenská republika
IČO:               36067181
Registrácia:  Ministerstvo vnútra SR dňa 19.6.2000, č.: VVS/1-900/90-17033
Zastúpenie:  PhDr. Claude Baláž, predseda


2.

Názov:           Matica slovenská
Sídlo:             Mudroňová 1, 036 52 Martin
IČO:               00179027
DIČ:               2020603123
Vznik:            Zákon NR SR č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej
Zastúpenie:  Ing. Marián Tkáč, PhD., predseda

 
3.
Názov:           Migrácia SK 
Sídlo:             Landauová 30, 841 02 Bratislava
IČO:               42176468
Registrácia:  Ministerstvo vnútra SR dňa 25.11.2009, č.:VVS/1-900/90-34716 
Zastúpenie:  Ing. Ján Bilik, predseda

         ( ďalej aj „ zakladatelia“)

Čl. V
Hodnota nadačného imania

  • 1.       Hodnota nadačného imania je 6 638,-€ (slovom šesť tisíc šesťsto tridsaťosem eur) 

Čl. VI
Hodnota a predmet majetkového vkladu, ktorý každý zakladateľ vložil do nadačného imania pri založení nadácie 

  • 1.       Združenie nezávislých expertov pre otázky dejín a života zahraničných Slovákov – peňažný vklad  3.000 €
  • 2.       Matica slovenská – peňažný vklad 1.000 €
  • 3.       Migrácia SK – peňažný vklad 2.638 €

Čl. VII
Doba, na akú sa nadácia zriaďuje
1. Zakladatelia sa rozhodli, že nadácia sa zakladá na dobu neurčitú. 

Čl. VIII
Počet členov orgánov nadácie, dĺžka funkčného obdobia a spôsob ich voľby
Spôsob zvolávania, hlasovania a rokovania orgánov nadácie

 (1) Správna rada je najvyšší orgán nadácie.

(2) Správna rada
a) volí a odvoláva predsedu a členov správnej rady, volí a odvoláva správcu nadácie a revízora,
b) vymenúva likvidátora,
c) každoročne schvaľuje rozpočet nadácie, ktorý jej predkladá správca nadácie,
d) rozhoduje o použití majetku nadácie v súlade s verejnoprospešným účelom nadácie a za podmienok ustanovených zákonom a nadačnou listinou,
e) rozhoduje o zvýšení nadačného imania, o zmenách v predmete nadačného imania,
f) rozhoduje o vytvorení nadačného fondu, schvaľuje záverečnú správu o použití prostriedkov nadačného fondu alebo výročnú správu o použití prostriedkov nadačného fondu, ak bol vytvorený na čas presahujúci jeden rok alebo na neurčitý čas,
g) určuje odmenu za výkon funkcie správcu nadácie.

(3) Správna rada je povinná písomne odôvodniť svoje rozhodnutie podľa odseku 2 písm. e).

(4) Správna rada má troch členov. Členom správnej rady môže byť len fyzická osoba, ktorá je v plnom rozsahu spôsobilá na právne úkony. Funkčné obdobie správnej rady je trojročné.

(5) Členstvo v správnej rade je nezlučiteľné s funkciou správcu alebo člena iného orgánu tej istej nadácie.

(6) Členom správnej rady nemôže byť osoba, ktorej sa poskytujú peňažné prostriedky z majetku nadácie.

(7) Členstvo v správnej rade je neplatená funkcia. Člen správnej rady má nárok na náhradu výdavkov podľa osobitného predpisu, ktoré mu vznikli pri výkone tejto funkcie.

(8) Na uvoľnené miesto člena správnej rady musí byť správnou radou do 60 dní od uvoľnenia miesta zvolený nový člen správnej rady na zvyšok funkčného obdobia alebo na ďalšie funkčné obdobie. Ak po uvoľnení miesta člena správnej rady klesne počet členov správnej rady pod troch členov, správna rada nemôže, s výnimkou voľby nových členov, až do času, kým nebude doplnená správna rada, prijať žiadne rozhodnutie.

(9) Návrh na voľbu a odvolanie členov správnej rady môže podať každý člen správnej rady.

(10) Členstvo v správnej rade zaniká
a) uplynutím funkčného obdobia,
b) písomným odstúpením doručeným správcovi nadácie alebo správnej rade,
c) odvolaním správnou radou,
d) smrťou.

(11) Správna rada volí zo svojich členov predsedu, ktorý zvoláva a vedie zasadania správnej rady.

Predseda môže zvolaním a vedením zasadania písomne poveriť iného člena správnej rady.

(12) Na voľbu a odvolanie predsedu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov správnej rady.

(13) Správna rada je schopná uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Na prijatie rozhodnutia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov.

(14) Členovia správnej rady môžu prijímať rozhodnutia aj mimo zasadnutí správnej rady s výnimkou rozhodnutí podľa čl. VII ods. 2 písm. a) a b). V takom prípade sa návrh uznesenia správnej rady predkladá jednotlivým členom na vyjadrenie s oznámením lehoty, v ktorej majú urobiť písomné vyjadrenie k návrhu. Ak sa člen nevyjadrí v uvedenej lehote, platí, že nesúhlasí s návrhom uznesenia. Výsledky hlasovania oznámi členom správnej rady predseda správnej rady.

(15) Správca nadácie
1. Správca nadácie je štatutárnym orgánom nadácie, ktorý riadi činnosť nadácie a koná v jej mene. Rozhoduje o všetkých záležitostiach nadácie, ak nie sú zákonom alebo nadačnou listinou vyhradené do pôsobnosti iných orgánov.
2. Správcu nadácie volí a odvoláva správna rada.
3. Správna rada môže obmedziť právo správcu nadácie konať v mene nadácie. Tieto obmedzenia nie sú účinné voči tretím osobám.
4. Správca nadácie nesmie byť členom správnej rady alebo iného orgánu nadácie. Je oprávnený zúčastňovať sa na zasadaniach správnej rady s poradným hlasom.
5. Za správcu nadácie môže byť zvolená fyzická osoba s trvalým pobytom alebo s dlhodobým pobytom na území Slovenskej republiky. Funkčné obdobie správcu je trojročné.

(16) Správna rada odvolá správcu nadácie, ak

a) bol právoplatným rozsudkom súdu odsúdený za úmyselný trestný čin alebo ak bol právoplatne odsúdený za trestný čin a súd nerozhodol v jeho prípade o podmienečnom odložení výkonu trestu odňatia slobody,
b) stratil spôsobilosť na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená.

(17) Správna rada môže odvolať správcu nadácie, ak
a) nie je schopný podľa lekárskeho posudku zo zdravotných dôvodov vykonávať túto funkciu dlhšie ako šesť mesiacov,
b) neplní povinnosti správcu nadácie a v určenej lehote neurobí nápravu ani po písomnom upozornení správnej rady,
c) stratil dôveru členov správnej rady.

(18) Správca nadácie sa môže bez udania dôvodu písomne vzdať svojej funkcie.

(19) Ak správna rada odvolá správcu nadácie podľa odsekov 16 a 17 alebo ak sa správca nadácie vzdá funkcie podľa odseku 18, musí byť správnou radou do 30 dní od uvoľnenia miesta zvolený nový správca nadácie. Do zvolenia správcu nadácie koná v mene nadácie predseda správnej rady, ktorý môže urobiť len také úkony, ktoré nepripúšťajú odklad.

(20) Na voľbu a odvolanie správcu nadácie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov správnej rady. V prípade odvolania správcu nadácie podľa odseku 17 písm. c) je potrebná dvojtretinová väčšina všetkých členov správnej rady.

(21) Návrh na voľbu a odvolanie správcu nadácie môže podať každý člen správnej rady.

(22) Revízor
1. Revízor je kontrolným orgánom nadácie.
2. Revízora volí a odvoláva správna rada.. Pre revízora platia primerane ustanovenia o správcovi nadácie. Funkčné obdobie revízora je trojročné.
3. Revízor je oprávnený nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti nadácie a kontrolovať, či je účtovníctvo vedené v súlade s osobitným predpisom, či nadácia uskutočňuje svoju činnosť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a nadačnou listinou.

4. Revízor najmä:
a) kontroluje vedenie účtovníctva,
b) schvaľuje účtovnú závierku a výročnú správu nadácie,
c) upozorňuje správnu radu na zistené nedostatky a podáva návrhy na ich odstránenie.

 Čl. IX
Členovia orgánov 

1. Členovia prvej správnej rady sú:
a) Ing. Marián Tkáč, PhD., r.č.: 490925/074, adresa trvalého bydliska: Jelenia 3, 811 05 Bratislava
b) Ing. Ján Bílik, r.č.: 690903/9654, adresa trvalého bydliska: 925 27 Veľký Grob 511
c) Dušan Mikolaj, r.č. 480314/266, adresa trvalého pobytu: Landauová 30, 841 02 Bratislava
 

2. Prvým správcom je:  PhDr. Claude Baláž, r.č.: 421101/960, adresa trvalého bydliska: Na hrádzi 67/193, 851 10 Bratislava

3. Prvým revízorom je: Dáša Laurenčíková, r.č.616226/6638, adresa trvalého bydliska Tematínska 4, 851 05 Bratislava

 Čl. X
Podmienky nakladania s majetkom nadácie

 

(1) Majetok nadácie sa môže použiť len v súlade s verejnoprospešným účelom a na úhradu výdavkov (nákladov) na správu nadácie s nasledovnými podmienkami. Výšku výdavkov (nákladov) na správu nadácie určí správna rada každoročne v miere nevyhnutnej na zabezpečenie činnosti nadácie do 15. 12. na nasledujúci kalendárny rok.

(2) Výdavky (náklady) na správu nadácie zahŕňajú výdavky (náklady) na
a) ochranu a zhodnotenie majetku nadácie,
b) propagáciu verejnoprospešného účelu nadácie alebo účelu nadačného fondu,
c) prevádzku nadácie,
d) odmenu za výkon funkcie správcu,
e) náhrady výdavkov podľa osobitného predpisu,
f) mzdové náklady,
g) iné náklady na ostatné činnosti spojené s prevádzkou nadácie.

(3) Výdavky (náklady) na správu nadácie musí viesť nadácia oddelene.

(4) Nadácia nemôže podnikať s výnimkou prenechania nehnuteľností do nájmu, organizovania kultúrnych, vzdelávacích, spoločenských alebo športových akcií, ak touto činnosťou účinnejšie využije svoj majetok a táto činnosť bude v súlade s verejnoprospešným účelom nadácie.

(5) Nadácia nemôže uzatvárať zmluvu o tichom spoločenstve.

(6) Majetok nadácie sa nesmie použiť na financovanie činnosti politických strán a politických hnutí ani na prospech kandidáta na volenú funkciu.

(7) Majetok, ktorý tvorí nadačné imanie, nemožno darovať, vložiť ako vklad do obchodnej spoločnosti, zaťažiť ani použiť na zabezpečenie záväzkov nadácie, ani na zabezpečenie záväzkov tretích osôb.

(8) Nadácia je povinná uložiť peňažné prostriedky, ktoré sú súčasťou nadačného imania, na účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, ktorá má bankové povolenie na území Slovenskej republiky.

(9) Peňažné prostriedky, ktoré sú súčasťou nadačného imania, môže nadácia použiť len na kúpu
a) štátnych dlhopisov a štátnych pokladničných poukážok,
b) cenných papierov prijatých na trh kótovaných cenných papierov a podielov listov otvorených podielových fondov,
c) hypotekárnych záložných listov,
d) vkladových listov, vkladových certifikátov a depozitných certifikátov,
e) nehnuteľností. 

Čl. XI
Okruh osôb, ktorým sa poskytujú prostriedky nadácie 

1. Okruh osôb, ktorým možno poskytnúť prostriedky z majetku nadácie:
a) občianske združenia majúce v cieľoch podporu národného povedomia a kultúrnej identity Slovákov žijúcich v zahraničí; podporu vybudovaniu a prevádzke Pamätníka slovenského vysťahovalectva v Slovenskej republike; ochranu a využitie kultúrneho dedičstva Slovákov žijúcich  v zahraničí, podporu slovenského zahraničia v oblastiach, zahraničnej migrácie, vzdelávania a školstva, vedeckovýskumnej,  muzeálnej, kultúrnej,   osvetovej,  výstavnej, prezentačnej a edičnej činnosti; podporu vzájomných vzťahov a spolupráce medzi slovenským zahraničím a Slovenskou republikou.
b) fyzické osoby, ktoré sa priamo podieľajú na podpore národného povedomia a kultúrnej identity Slovákov žijúcich v zahraničí; podpore vybudovaniu a prevádzke Pamätníka slovenského vysťahovalectva v Slovenskej republike; ochrane a využitie kultúrneho dedičstva Slovákov žijúcich  v zahraničí, podpore slovenského zahraničia v oblastiach, zahraničnej migrácie, vzdelávania a školstva, vedeckovýskumnej,  muzeálnej, kultúrnej,   osvetovej,  výstavnej, prezentačnej a edičnej činnosti; podpore vzájomných vzťahov a spolupráce medzi slovenským zahraničím a Slovenskou republikou.
c) všeobecne prospešné spoločnosti zaoberajúce sa problematikou života a dejín Slovákov žijúcich v zahraničí
2. Osoby, ktorým sa poskytujú prostriedky z majetku nadácie môžu byť tak fyzické ako aj právnické osoby.
3. Osoby ktorým sa poskytujú prostriedky z majetku nadácie môžu byť tak tuzemské ako aj zahraničné osoby.
 

Čl. XII
Podmienky poskytovania prostriedkov nadácie tretím osobám 

– musia pôsobiť v oblastiach majúcich priamy vzťah k problematike dejín a života Slovákov žijúcich v
  zahraničí,
– právnické osoby musia pôsobiť v oblasti dejín a života Slovákov žijúcich v zahraničí najmenej tri
  roky,
– fyzické osoby musia byť staršie ako 15 rokov,
– iné

Čl. XIII
Účtovníctvo

<form>

1) Nadácia vedie účtovníctvo podľa právnych predpisov platných v Slovenskej republike.
2) Nadácia vedie vo svojom účtovníctve oddelene prostriedky nadačného fondu.
3) Ročná účtovná závierka musí byť overená audítorom. 

Čl. XIV
Výročná správa

1) Výročná správa nadácie za uplynulý rok bude verejne prístupná v priestoroch sídla nadácie najneskôr do 15. mája. Jeden výtlačok výročnej správy zašle nadácia Ministerstvu vnútra SR do 31. mája príslušného roku.
2) Nadácia vypracuje výročnú správu za uplynulý kalendárny rok do 15. mája príslušného roka.
3) Výročná správa nadácie obsahuje najmä:
a) prehľad činností vykonávaných v hodnotenom období s uvedením vzťahu k účelu, na ktorý sa zriadila,
b) ročnú účtovnú závierku a vyhodnotenie základných údajov v nej zahrnutých a výrok audítora k nej
c) prehľad o darcoch, ak hodnota darov alebo výška prostriedkov od toho istého darcu presahuje 331 €,
d) prehľad o osobách, ktorým nadácia poskytla prostriedky na verejnoprospešný účel, na ktorý bola nadácia založená a informáciu, akým spôsobom sa tieto prostriedky použili,
e) prehľad príjmov (výnosov) podľa zdrojov ich pôvodu,
f) stav a pohyb majetku nadácie a jej záväzkov,
g) celkové výdavky (náklady) v členení na výdavky podľa jednotlivých druhov činnosti nadácie a osobitne výšku výdavkov (nákladov) na správu nadácie, vrátane rozhodnutia správnej rady podľa článku X ods. 1 a v členení podľa článku X ods. 2,
h) zmeny vykonané v nadačnej listine a v zložení orgánov nadácie, ktoré nastali v hodnotenom období,
i) prehľad o činnosti nadačných fondov spolu s prehľadom o prostriedkoch nadačných fondov,
j) odmenu správcu nadácie za výkon funkcie,
k) ďalšie údaje, ktoré určí správna rada.
4) Najneskôr do 31. mája zasiela nadácia výrok audítora na zverejnenie v Obchodnom vestníku. 

Čl. XV
Zrušenie nadácie

1) Nadácia sa zrušuje:
a) rozhodnutím zakladateľa o zrušení nadácie,
b) rozhodnutím súdu o zrušení nadácie,
c) vyhlásením konkurzu alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,

Čl. XVI
Zrušenie nadácie bez likvidácie

1) Nadácia sa môže zlúčiť len s inou nadáciou na základe písomnej zmluvy o zlúčení, ak to nadačné listiny týchto nadácií nezakazujú.
2) Zmluva o zlúčení obsahuje označenie zmluvných strán a údaje o majetku, záväzkoch, právach a povinnostiach nadácie, ktorá sa zlučuje. Zmluva o zlúčení musí byť podpísaná štatutárnym orgánom zlučovaných nadácií. Nadačné imanie nadácie, ktorá preberá majetok a záväzky zlučovanej nadácie, musí sa zvýšiť o nadačné imanie zlučovanej nadácie.
3) Návrh na výmaz zlučovanej nadácie z registra nadácií predkladá jej štatutárny orgán, ktorého pravosť podpisu na návrhu musí byť úradne osvedčená. K návrhu na výmaz zlučovanej nadácie z registra nadácií sa predloží zmluva o zlúčení, rozhodnutie zakladateľa o zrušení nadácie bez likvidácie.
4) Dňom výmazu zlučovanej nadácie z registra nadácií prechádza majetok, ako aj práva a povinnosti zlučovanej nadácie na nadáciu, s ktorou sa zlúčila.
5) Pri splynutí prechádza majetok zaniknutých nadácií na nadáciu, ktorá vznikla splynutím.
6) Nadácia sa môže premeniť na neinvestičný fond. Pri premene zaniká doterajšia nadácia bez likvidácie, ak sú ku dňu podania návrhu na výmaz nadácie z registra nadácií splnené náležitosti na vznik neinvestičného fondu.
7) Pri premene nadácie prechádza nadačné imanie na inú nadáciu alebo na obec, v ktorej má zaniknutá nadácia sídlo.
8) Ministerstvo vykoná výmaz zrušovanej nadácie z registra nadácií a zápis zmeny nadácie, ktorá prevzala majetok a záväzky zrušovanej nadácie k tomu istému dňu.

Čl. XVII
Zrušenie nadácie s likvidáciou

1) Vstup nadácie do likvidácie sa zapisuje do registra nadácií. Počas likvidácie sa používa názov nadácie s dodatkom "v likvidácii".
2) Zápisom vstupu nadácie do likvidácie do registra nadácií prechádza pôsobnosť správcu nadácie konať v mene nadácie na likvidátora zapísaného v registri nadácií.
3) Likvidátora vymenúva správna rada. Ak nie je likvidátor vymenovaný bez zbytočného odkladu, vymenuje ho súd. Likvidátorom môže byť iba fyzická osoba. Pri likvidácii nadácie na základe rozhodnutia súdu vymenuje likvidátora súd, ktorý rozhodol o likvidácii.
4) Za výkon svojej pôsobnosti zodpovedá likvidátor tým istým spôsobom ako správca nadácie.
5) Likvidátor robí v mene nadácie iba úkony smerujúce k likvidácii nadácie.
6) Ak likvidátor zistí predĺženie nadácie, bez zbytočného odkladu podá návrh na vyhlásenie konkurzu.
7) Likvidátor zostaví ku dňu vstupu nadácie do likvidácie likvidačnú účtovnú súvahu a je povinný zaslať prehľad o majetku a záväzkoch nadácie všetkým členom správnej rady.
8) Ku dňu skončenia likvidácie zostaví likvidátor účtovnú závierku a predloží ju správnej rade na schválenie spolu s konečnou správou o priebehu likvidácie a s návrhom na naloženie s likvidačným (majetkovým) zostatkom podľa zákona č. 34/2002 Z.z. o nadáciách v platnom znení.
9) Likvidátor je povinný likvidačný zostatok ponúknuť inej nadácii alebo obci, v ktorej mala zrušená nadácia sídlo. Ak obec likvidačný zostatok prijme, môže ho použiť iba na verejnoprospešný účel. Majetok, ktorý tvorí nadačné imanie, môže byť ponúknutý iba inej nadácii, ktorá je registrovaná podľa zákona o nadáciách.
10) Do 30 dní od skončenia likvidácie podá likvidátor návrh na výmaz nadácie z registra nadácií.
11) Odmenu likvidátora určuje orgán, ktorý ho vymenoval. 

Čl. XVIII
Ustanovenia nadačnej listiny, ktoré sa nesmú meniť rozhodnutím nijakého orgánu nadácie a rozhodovacia pôsobnosť zakladateľa

1) Zakladateľ sa rozhodol, že ustanovenia čl. VII (Doba, na akú sa nadácia zriaďuje) nadačnej listiny sa nesmie zmeniť rozhodnutím nijakého orgánu nadácie.
2) Zakladateľ sa ďalej rozhodol, že ustanovenia čl. III (Verejnoprospešný účel nadácie) sa nesmie zúžiť alebo rozšíriť rozhodnutím žiadneho orgánu nadácie.
3) Výlučná pôsobnosť zakladateľa je rozhodnutie o zrušení, splynutí alebo zlúčení nadácie.
4) Zakladateľ je oprávnený zmluvne postúpiť svoje práva a povinnosti z tejto nadačnej listiny vyplývajúce na ďalšie osoby.
5) V prípade smrti zakladateľa všetky práva a povinnosti mu vyplývajúce z tejto nadačnej listiny prechádzajú na jeho dedičov.

</form>

Čl. XIX
Záverečné ustanovenie

(1)    Nadačná listina je k nahliadnutiu v sídle nadácie.

 V Bratislave, dňa  22. apríla 2013 

Ing. Marián Tkáč, PhD.                         Ing. Ján Bílik                              PhDr. Claude Baláž

……………………….. …………………………….. …… ……………………………………………………………

zakladatelia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Nadácia zapísaná do registra 26.7.2013 pod číslom 203/Na – 2002/1060