ZÁKON 241/1993 Z.z.

Deň zahraničných Slovákov

 

ZÁKON NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, z 20. októbra 1993 o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

§ 1

Štátne sviatky

Štátnymi sviatkami sú:

a)

1. január

– Deň vzniku Slovenskej republiky,

b)

5. júl

– sviatok svätého Cyrila a svätého Metoda,

c)

29. august

– výročie Slovenského národného povstania,

d)

1. september

– Deň Ústavy Slovenskej republiky.

e)

17. november

– Deň boja za slobodu a demokraciu

§ 2

Dni pracovného pokoja

(1) Štátne sviatky sú dni pracovného pokoja1).

(2) Ďalšie dni pracovného pokoja okrem nedieľ sú tieto sviatky:

a)

6. január

– Zjavenie Pána (Traja králi a vianočný sviatok pravoslávnych kresťanov),

b)

Veľký piatok,

c)

Veľkonočný pondelok,

d)

1. máj

– Sviatok práce,

e)

15. september

– Sedembolestná Panna Mária,

f)

1. november

– sviatok Všetkých svätých,

g)

24. december

– Štedrý deň,

h)

25. december

– prvý sviatok vianočný,

i)

26. december

– druhý sviatok vianočný,

j) 

8. máj

– Deň víťazstva nad fašizmom.

§ 3

Pamätné dni

Pamätnými dňami Slovenskej republiky sú:

a)

25. marec

– Deň zápasu za ľudské práva,

b)

13. apríl

– Deň nespravodlivo stíhaných,

c)

1. máj

– Deň pristúpenia Slovenskej republiky k Európskej únii,

d)

4. máj

– výročie úmrtia M. R Štefánika,

f)

7. jún

– výročie Memoranda národa slovenského,

g)

5. júl

– Deň zahraničných Slovákov,

h)

17. júl

– výročie Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky,

i)

4. august

– Deň Matice slovenskej,

j)

10. august

– Deň obetí banských nešťastí,

k)

9. september

– Deň obetí holokaustu a rasového násilia,

l)

19. september

– Deň vzniku Slovenskej národnej rady,

m)

6. október

– Deň obetí Dukly,

n)

27. október

– Deň černovskej tragédie,

o)

28. október

– Deň vzniku samostatného česko-slovenského štátu,

p)

29. október

– Deň narodenia Ľudovíta Štúra,

r)

30. október

– výročie Deklarácie slovenského národa,

s)

31. október

– Deň reformácie,

t)

30. december

– Deň vyhlásenia Slovenska za samostatnú cirkevnú provinciu.

§ 4

Prechodné ustanovenia

Doterajší štátny sviatok 28. október podľa osobitných predpisov2) sa v roku 1993 mení na deň pracovného pokoja3).

§ 5

Zrušovacie ustanovenia

Zrušujú sa:

1. zákon č. 93/1951 Zb. o štátnom sviatku, o dňoch pracovného pokoja a o pamätných a významných dňoch v znení zákona č. 65/1965 Zb., zákona č. 56/1975 Zb., zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 141/1988 Zb., zákona č. 167/1990 Zb. a zákona č. 218/1991 Zb.,

2. zákon Slovenskej národnej rady č. 348/1990 Zb. o vyhlásení 1. novembra 1990 za Deň zmierenia (Pamiatka obetiam politického násilia),

3. zákon Slovenskej národnej rady č. 422/1991 Zb. o vyhlásení 19. septembra za pamätný deň Slovenskej republiky,

4. zákon Slovenskej národnej rady č. 489/1992 Zb. o vyhlásení 29. augusta za štátny sviatok Slovenskej republiky,

5. zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 88/1993 Z. z. o vyhlásení 25. marca za pamätný deň Slovenskej republiky.

§ 6

Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1994 okrem § 4, ktorý nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.

1) § 91 ods. 1 Zákonníka práce č. 65/1965 Zb. v znení neskorších predpisov.

2) § 1 zákona č. 93/1951 Zb. o štátnom sviatku, o dňoch pracovného pokoja a o pamätných a významných dňoch v znení neskorších predpisov.

3) § 2 zákona č. 93/1951 Zb. v znení neskorších predpisov.

 

Zákon 474/2005 Z.z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí.