Milé Slovenky, milí Slováci, na Slovensku i v zahraničí

Slovenskí vysťahovalci a ich potomkovia sú roztratení po celom svete. Každý svetadiel brázdia nohy našich rodákov. Na Slovensku azda niet rodiny, ktorej príslušník by v dávnej, či nedávnej minulosti nemusel opustiť rodnú krajinu a stále odchádzajú ďalší a ďalší. Roztratení, ale nie stratení. Sú úspešní vo vede, ako spisovatelia, podnikatelia, športovci, remeselníci, ale i v ďalších oblastiach života. Všetci šíria dobré meno Slovenska a Slovákov mimo hraníc našej vlasti bez ohľadu na to, či sa narodili na Slovensku alebo tam mali korene  ich predkovia. Zoznam mien tých, čo sa zo Slovenska museli alebo chceli vysťahovať, by bol veľmi dlhý. Boli by to milióny mien, známych i neznámych a zabudnutých. Všetci však zanechali stopu v dejinách Slovenska a Slovákov, bez ohľadu na to, z akých dôvodov odišli.

        Nezabúdajme na tých, ktorí "hnaní žitia nevôľou" museli opustiť rodnú vlasť a uctime si tých, ktorí v ďalekej cudzine bojovali za práva slovenského národa a za jeho lepšiu budúcnosť. Na základe iniciatív jednotlivcov, viacerých organizácií a s podporou mestskej časti Bratislava – Petržalka, tisíce Slovákov, medzi nimi mnohí z cudziny, sa zhromaždili 5. júla 2000 v krásnom parku na pravom brehu Dunaja pri slávnostnom položení základného kameňa, ktorý pre budúci pamätník darovali Slováci z Maďarska – štyri a pol tony vážiaci kus červeného mramoru z Tardošského lomu. Tu sa každoročne 5. júla, v štátny sviatok spolupatrónov Európy sv. Cyrila a Metoda, v deň, ktorý Národná rada Slovenskej republiky súčasne vyhlásila aj za svoj pamätný deň –  Deň zahraničných Slovákov, stretávajú tí, ktorí chcú vzdať úctu vysťahovalcom z územia Slovenska.

        V rámci úvah a snažení o podobe nového usporiadania vzťahov Slovenskej republiky k Slovákom žijúcim v zahraničí sa neustále vynára myšlienka na vybudovanie Pamätníka slovenského vysťahovalectva. Novovzniknutá nadácia Národný pamätník slovenského vysťahovalectva chce teraz túto myšlienku v spolupráci so všetkými zainteresovanými dostať do štádia realizácie.

Dozrel čas, aby sme sa spoločne zapojili do realizácie tohto pamätníka. Pri ňom sa raz budú môcť stretávať Slováci z celého sveta, aby si pripomenuli všetkých, ktorí síce opustili Slovensko, ale nosili ho a stále ho budú nosiť vo svojom srdci po celý život.

Prispejte k výstavbe Národného pamätníka slovenského vysťahovalectva, aby sme tento monument vybudovali spoločne ako symbol našej lásky a oddanosti k slovenskému národu a Slovensku. Mená všetkých darcov       budú priebežne uverejňované na webovskej stránke nadácie.

 

Finančné čiastky môžete posielať          prevodom na účet v Tatra banke, a.s.:
        Názov účtu: NNPSV
Číslo účtu: 2924893506 / 1100
        IBAN: SK21 1100 0000 0029 2489 3506
        SWIFT: TATRSKBX

 

Kontakt: info@vystahovalectvo.sk