Komuniké

Nadácia Národný Pamätník Slovenského vysťahovalectva  Segnerová 1/b, 841 04 Bratislava, Slovenská republika • E-mail: info@vystahovalectvo.sk

 

K O M U NI K É

z odborného podujatia 7. okrúhly stôl o Slovákoch žijúcich v zahraničí

 „NÁRODNÝ PAMATNÍK SLOVENSKÉHO VYSŤAHOVALECTVA“,

organizovaného  Maticou slovenskou, občianskymi  združeniami Migrácia SK, a Združením nezávislých expertov pre otázky dejín a života zahraničných Slovákov v predvečer štátneho sviatku sv. Cyrila a Metoda, ktorý je súčasne aj pamätným dňom Slovenskej republiky, Dňom zahraničných Slovákov.

Z uvedeného odborného podujatia vzišli nasledujúce závery a odporúčania:

  • Dňa 4. júla 2013 sa konalo ustanovujúce zhromaždenie Nadácie Národný Pamätník Slovenského Vysťahovalectva, ktorej prioritou je realizácia pamätníka v Bratislave ako budúcej národnej kultúrnej pamiatky.
  • V duchu záverov stálej konferencie Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2012, ktoré plne akceptujú skutočnosť, že aktuálne, historické a špecifické podmienky existencie jednotlivých slovenských komunít sa prejavujú v rôznorodosti názorov a vyzývajú na uplatňovanie tejto rôznorodosti v súlade s princípmi demokracie, osobnej slobody, úcty k názoru druhých a tolerancie. Rešpektujúc rôznosť organizačných foriem sa vyslovujú za jednotu spoločných cieľov a záujmov. Len spoločné úsilie a práca prináša očakávané výsledky, napredovanie, upevňovanie identity a spolupatričnosti. V tomto zmysle pre realizáciu pamätníka vyzývame k podpore a spolupráci  celú slovenskú verejnosť, doma i v zahraničí.
  • Pre realizáciu národného pamätníka očakávame všestrannú pomoc a podporu ústavných,  štátnych i verejných orgánov a inštitúcii Slovenskej republiky.